Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

1703.2023

W dniu 15 marca 2023 roku w sali szkoleniowej Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się VIII, a pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku

Na początku posiedzenia uczczono minutą ciszy Śp. Czesława Smoczyńskiego Honorowego Prezesa Okręgu Pomorskiego wieloletniego działkowca i Prezesa Zarządu ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego w Wejherowie.

Posiedzeniu przewodniczył Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD uczestniczyła również:

 • Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 16 grudnia 2023 r.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór Sekretarza Okręgu Pomorskiego PZD.
 5. Aktualna sytuacja w Związku i Okręgu Pomorskim PZD
  - informacja z posiedzeń Krajowej Rady PZD,
  - informacja z posiedzeń Krajowego Zarządu PZD,
  - informacja z posiedzeń Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD.
 6. Zadania obsługujących ROD w przygotowaniu do przeprowadzenia WZS/KD w 2023r.
 7. Przyjęcie „Sprawozdanie z Działalności w 2022 roku Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu  Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku”.
 8. Przyjęcie „Sprawozdania Finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku za rok 2022”.
 9. Zatwierdzenie „Otwartego Planu Pracy na 2023r. Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD”.
 10. Przyjęcie „Preliminarza Finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na 2023r.
 11. Podjęcie uchwał i stanowisk.
 12. Sprawy różne.

Okręgowa Rada Pomorska powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Przewodniczący Jarosław Parus, członek Wojciech Pera i członek Leonarda Bachar - Kowalska.

Andrzej Łockiewicz Członek Okręgowej Rady Pomorskiej przedstawił szczegółowo przebieg narady z Dyrektorami Biur Okręgów PZD jaka odbyła się w dniach 8-9 marca 2023r. w Warszawie, jakie zadania przed Władzami Statutowymi Związku w imieniu Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarząd PZD przedstawił Eugeniusz Kondracki Prezes Związku.

Prezes Okręgu przedstawił najważniejsze zadania zrealizowane w 2023 roku oraz wskazał na główne problemy które trzeba było rozwiązać w ostatnim roku.

Dorota Rutkowska Głowna Księgowa Okręgu przedstawiła sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz preliminarz finansowy na 2023 rok.

W dalszej części posiedzenia Prezes Okręgu Pomorskiego PZD nawiązał do Otwartego Planu Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego wnosząc o jego uchwalenie

Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku przedstawiła:

 • Protokół z badania bilansu i sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD na dzień 31 grudnia 2023 roku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o przyjęcie i zatwierdzenie rzeczowego bilansu i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
 • Protokół z badania preliminarzy finansowych na 2023 rok sporządzonych przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD, stwierdzając, że preliminarze te zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Jednostki Krajowej PZD i kwalifikują się do zatwierdzenia przez Okręgową Radę Pomorską PZD w Gdańsku,
 • Ocenę działalności i planu pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku dokonaną przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Gdańsku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o:

- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,

 • przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Okręgu za 2022 rok.

Przed podjęciem uchwał w dyskusji udział wzięli: Leszek Kucharek, Mirosław Masiel, Franciszek Potulski, Tadeusz Rojek, G. Drozdowski,  Jarosław Parus, Ryszard Gurtiaków, Wojciech Pera, Mieczysław Kamiński, Jan Dyjak, Wojciech Sowa, B. Grzela,  i Dorota Rutkowska.

Na poruszane problemy i pytania dotyczące funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, Okręgu Pomorskiego PZD, działań Zarządów ROD i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, odbywania WZ/KD w roku 2021 szczegółowych odpowiedzi udzielali odpowiednio:

* Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

* Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

* Ryszard Gurtiakow Skarbnik Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

* Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

* Andrzej Łockiewicz członek Okręgowej Rady Pomorskiej – Dyrektor Biura.

* Mirosław Masiel  członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku,

* Andrzej Mania Kierownik Wydziału Terenowo – Prawnego i Inwestycyjnego w zakresie regulacji prawnej gruntu

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Jarosław Parus przedstawił n/w projekty uchwał i stanowisk, które zostały podjęte przez Okręgową Rade Pomorską PZD w Gdańsku:

Uchwały:

 • Nr 30/III/ 2023 z dnia 15 marca 2023r. w sprawie wyboru Sekretarza Okręgu Pomorskiego PZD Wojciecha Sowę,
 • 31/III/2023 z dnia 15 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu  Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku w z realizacji Planu Pracy za rok 2022.
 • 32/III/2023 z dnia 15 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku za rok 2022.
 • 33/III/2023 z dnia 15 marca 2023r. w sprawie przyjęcia Otwartego Planu Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD na rok 2023.
 • 34/III/2023 z dnia 15 marca 2023r. w sprawie przyjęcia preliminarzy finansowych Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku na rok 2023.

Stanowiska:

 • w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR z dnia 15 marca 2023 r.
 • w sprawie współpracy Okręgu Pomorskiego PZD z jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 15 marca 2023 r.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku w głosowaniu jawnym przy frekwencji wynoszącej 93% podjęła wszystkie uchwały i stanowiska.

Dyrektor Biura

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria