Narada dyrektorów biur okręgów PZD - 26.05.2023

2605.2023

W dniu 25 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów biur okręgów PZD. Naradzie przewodniczył i prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Narada została zorganizowana aby omówić najważniejsze obecnie  sprawy  dla  Związku, ROD  oraz  działkowców  oraz aby określić wspólnie działania, jakie należy podejmować w poszczególnych omawianych dziedzinach.

Pierwszym omawianym i gorącym tematem była realizacja  programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”. Temat prowadził Prezes PZD- Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że KZ PZD opracował dobry system  prawno-organizacyjny, dzięki czemu ROD mogły przystąpić do programu i realizować granty. Prezes przekazał, iż w dniu 17 maja br. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny przebiegu realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, co miało to związek w szczególności z ogłoszonym w dniu 10 maja br. komunikatem ARiMR o wstrzymaniu wypłaty środków finansowych. W trakcie posiedzenia dokonano oceny skali tego zjawiska na podstawie odpowiedzi przekazanych do Jednostki Krajowej przez Okręgowe Zarządy PZD. Prezes PZD odniósł się do zaistniałego problemu i wskazał na kolejne działania, jakie były podejmowane przez Krajowy Zarząd oraz osobiście przez Prezesa PZD, by zapewnić płynną realizację projektów w ROD i w sytuacji utrudnień z przekazaniem przez ARiMR kolejnych transzy środków finansowych, można było jej zaradzić. Prezes PZD podkreślił, że problemy były czasowe i uzyskał z ARiMR informację, iż w najbliższych kilku dniach kolejne transze środków zostaną przekazane.

Nawiązując do tematu grantów Pani Mariola Kobylińska, Kierownik Wydz. Gospodarki Gruntami, omówiła zagadnienie kontroli realizacji projektów objętych umowami z ARIMR. Ponadto kontrole będą przeprowadzana po zakończeniu realizacji grantów, a także w 5-letnim okresie od ich zakończenia. Prezes PZD uczulił dyrektorów biur, którzy uczestniczą w nadzorze nad realizacją grantów w ROD na obowiązek utrzymania efektu, jaki powstał z realizacji projektu ARiMR przez 5 lat od jego ukończeniem, co określił jako bardzo trudne zadanie, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje ekologiczne. Podkreślił, że na PZD spoczywa duży obowiązek i świadomość, że realizacja grantu nie skończy się z rozliczeniem grantu, będziemy musieli patrzeć na to, co będzie się działo przez kolejne 5 lat, bo jeśli kontrola się pojawi i stwierdzi zaniechanie, środki będzie trzeba zwrócić. 

O problemach z realizacją grantów w Okręgach wypowiadali się dyrektorzy biur Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Toruńsko-Włocławskiego, Śląskiego, w Poznaniu, Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego.. Podsumowując ten temat Prezes PZD wskazał szereg niezbędnych do wykonania działań, które zapewnią prawidłową realizację umów zawartych z ARiMR.

            Kolejnym tematem były kontrole Okręgów PZD, który przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydz. Prezydialnego JK PZD. Przypomniała o obowiązującym cały czas regulaminie kontroli  wykonywanych w ramach nadzoru przez Krajową Radę i Okręgowe Zarządy PZD wprowadzonym uchwałą nr 90/2003 Krajowego Zarządu PZD. W oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne powołane przez Prezesa PZD w zakresie kontroli przeprowadzanych przekazała powtarzające się problemy w działalności okręgów oraz zalecenia, jakie powinny być wprowadzone, aby ulepszyć pracę organów okręgowych i działalność biur okręgów. Prezes podkreślił, że Okręgi powinny przeprowadzać więcej kontroli w ROD w oparciu o dobrze przygotowane założenia kontrolne. Kontrole, mimo niewielkich zasobów personalnych w biurach okręgów PZD muszą być przeprowadzane, bo dzięki temu można zapobiec wielu nieprawidłowościom w ogrodach.

Główna Księgowa JK PZD Pani Mirosława Marks przekazała dyrektorem biur informacje na temat aktualnych spraw związanych z działalnością księgowych Okręgów i OFK. Podkreśliła, że zbliżają się terminy przekazania do Jednostki Krajowej PZD zbiorczych sprawozdań i preliminarzy finansowych ROD, dlatego też uczuliła dyrektorów biur, by dopilnowali, aby te uchwały zostały przekazane do JK PZD w ustalonych terminach, gdyż są częścią składową bilansu PZD, który KR PZD powinna przyjąć do końca czerwca br. Pani Marks omówiła ważny temat  - funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych, do których przystąpiło już ponad 60% ROD w kraju. Podkreśliła, że dobrze prosperujące OFK z profesjonalną kadrą znającą przepisy ogólne i związkowe mogą zapewnić prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej ROD i wynikające z tego bezpieczeństwo dla Związku i działkowców. Dlatego jednym z głównych zadań OZ  jest dalszy rozwój Ośrodków Finansowo-Księgowych tak, aby 100 % ROD było prowadzonych przez OFK. Prezes PZD podkreślił, iż niezbędne w OFK jest funkcjonowanie ich kierowników,  jako osób odpowiedzialnych za prace OFK. Prezes stwierdził, że widzi potrzebę przeprowadzenia w najbliższym czasie narady kierowników OFK z całego kraju, którzy mając duże doświadczenie w sprawach księgowych ROD PZD będą mogli wymienić się doświadczeniami  i uwagami do funkcjonowania OFK, co w konsekwencji pozwoli na ulepszenie przepisów PZD dotyczących powoływania i funkcjonowania OFK.

Kolejno głos zabrała ponownie Pani Mariola Kobylińska przedstawiając wyniki realizacji programu budowy siedzib dla zarządów ROD. Podkreśliła, że  chociaż KR stworzyła specjalny fundusz budowy siedzib dla zarządów ROD, z którego KZ przyznaje dotacje na ten cel, KZ zabezpieczył możliwość korzystania z projektów altan zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb zarządów ROD, jedynie niewielka liczba ROD zdecydowała się na wybudowanie siedziby dla zarządu ROD według przyjętych propozycji. Prezes PZD podkreślił natomiast, że program budowy siedzib dla zarządów ROD musi stać się priorytetowym zadaniem dla OZ i tych zarządów, które ich nie posiadają i koniecznym jest zintensyfikowanie działań mających na celu podkreślanie zalet posiadania własnej siedziby jako miejsca pracy organów ogrodowych,  przyczyniającego się do lepszego zarządzania ROD, w tym realizacji bezwzględnego obowiązku nakładanego przez RODO w zakresie zabezpieczenia dokumentacji, a także miejsca integracji działkowców.

Prezes PZD omówił temat oświaty w Związku zwracając uwagę na potrzeby działkowców w zakresie szkoleń, przybliżania im ważnych tematów ogrodniczych w postaci wydawnictw, Prezes odniósł się do  potrzeby uatrakcyjnienia szkoleń dla nowych działowców, konieczności zaangażowania wykwalifikowanych wykładowców do ich prowadzenia, a także wspierania przez OZ  instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Prezes PZD po raz kolejny podkreślił konieczność wprowadzenia w nowym Statucie PZD obowiązku przejścia szkolenia przez nowego działkowca, a także wypracowanie nowego programu oświatowego, który da działkowcom wiedzę na temat aspektów prawnych funkcjonowania Związku, określonych w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Statucie PZD i Regulaminie ROD. Prezes przypomniał, że Krajowy Zarząd PZD na rok 2023 ogłosił 4 konkursy krajowe: Najlepszy ROD roku 2023, Najpiękniejsza działka roku 2023, Warzywnik roku i Owoce z mojej działki 2023 i poprosił uczestników narady o dopilnowanie, by okręgi włączyły się do ogłoszonych przez KZ PZD konkursów krajowych, gdyż bez ich pomocy

Nawiązując do tematu oświaty Prezes zwrócił uwagę na funkcjonujący na każdym szczeblu struktury PZD Fundusz Oświatowy, przeznaczony na finansowanie działań oświatowych i wydawniczych. Podkreślił konieczność aktywizacji instruktorów ds. ogrodniczych w okręgach i prowadzenia fachowych szkoleń dla działkowców również na terenie ROD i zaapelował o jego wykorzystywanie. Przy okazji Prezes podniósł temat podwyższonych opłat dla nowego działkowca wynikających z § 147 ust. 1 pkt 2) statutu PZD uchwalanych przez Okręgowe Rady PZD.  Zaznaczył, że w większości okręgów, również w tych w atrakcyjnych rejonach kraju, obowiązują zbyt niskie opłaty, które w obecnych czasach nie przystają do potrzeb oświatowych ROD i PZD. Dlatego też Okręgowe Rady powinny przeanalizować wysokość tych opłat i dostosować je potrzeb rozwoju oświaty w PZD.

Tematykę skarg omówiła Joanna Jędrzejewska, inspektor ds. prawnych Wydziału Prezydialnego.  W wystąpieniu przekazała informacje dotyczące m .in.  ilości  wpływających do JK PZD skarg, ich tematyki,  Ponadto wskazała powielające się nieprawidłowości w procesie rozpatrywania skarg w Okręgach, a także znaczenie i rolę skarg jako źródeł informacji umożlwiających wczesne reagowanie na problemy występujące w ogrodach działkowych.  Wystąpienie zawierało też apel, aby w sytuacjach trudnych i skomplikowanych, szczególnie wtedy kiedy zarzuty dotyczą członków zarządu ROD dokonywać badania sprawy bezpośrednio w ogrodzie podczas merytorycznej kontroli. Prezes PZD podsumowując temat podkreślił, że sprawne i merytoryczne rozpatrywanie skarg  ma istotne znaczenia dla rozwiązywania  problemów w obrębie Związku, dlatego też zwrócił się do dyrektorów biur  o rzetelne badanie każdej zgłoszonej skargi, podejmowanie działań i udzielanie odpowiedzi skarżącym, a tam gdzie istnieje taka potrzeba – poprawienie działalności struktur PZD.

Kolejnym tematem było funkcjonowanie zarządów komisarycznych w ROD. Przedstawiła go Zofia Rut-Skórzyńska informując, że w roku 2022 powołanych zostało 101 zarządów komisarycznych ROD z czego większość powołanych zostało  na skutek wygaśnięcia mandatów członków powyżej 50% składu. Przytoczyła wynik badania tego zagadnienia z 2022 roku, który wskazywał, m. in. osoby powoływane w skład zarządów komisarycznych, pokrywanie kosztów funkcjonowania zarządów, okres na jaki powoływane były zarządy komisaryczne, a także problemy w ich funkcjonowaniu.  Prezes PZD podsumowując temat podkreślił, że do OZ należy ocena i nadzór nad zarządami komisarycznymi ROD oraz reagowania w przypadku nie wypełniania zadań, dla których został powołany. Prezes przypomniał, że Krajowa Rada PZD odniosła się do zagadnienia funkcjonowania zarządów komisarycznych i wszelkie zalecenia do powoływania oraz funkcjonowania zawarła w stanowisku z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie funkcjonowania zarządów komisarycznych ROD.

O obowiązujących przepisach i procedurach związkowych dotyczących nadawania odznaczeń związkowych przypomniała Pani Monika Pawlińska, st. inspektor ds. kadr i administracji. Przekazała dyrektorom biur wskazówki dotyczące prawidłowego składania wniosków o nadanie odznaczeń związkowych: Za zasługi dla PZD, Zasłużony działkowiec co usprawni proces rozpatrywania wniosków przez Krajowy Zarząd, a w przypadki odznaczenia „Za zasługi dla ROD” – zarządy ROD.  

Ważnym tematem dla funkcjonowania biur okręgów PZD były zmiany, jakie w bieżącym roku wprowadzone zostały do kodeksu pracy. Pani Monika Pawlińska omówiła liczne zmiany w zakresie prorodzicielskim, wprowadzenie możliwości badania trzeźwości oraz pracy zdalnej.

Na koniec narady Pani Magdalena Kondracka, Dyrektor Wydawnictwa „działkowiec” przedstawiła plan rozwoju programu DGCS PZD System w chmurze, co na obecnym etapie rozwoju technologii jest koniecznie i nieuniknione. Prezes podkreślił, że możliwość przechowywania danych w chmurze staje się niezbędna, również ze względu na większe bezpieczeństwo danych. Poinformował, ze w najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD odniesie się do tego zagadnienia i podejmie stosowne decyzje.

Narada dyrektorów biur okręgów PZD poprzez omawiane na niej sprawy spotkała się z dużym zainteresowaniem dyrektorów. Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za obecność i aktywność. Podkreślił duże znaczenie omówionych na naradzie tematów oraz wagę zebranych doświadczeń, którymi podzielili się przedstawiciele okręgów. Prezes wyraził oczekiwanie, że tematy referowane na naradzie zostaną przeniesione na narady z prezesami i członkami zarządów ROD organizowane przez Okręgi.

 

Zofia Rut-Skórzyńska

Galeria