Komunikat Krajowego Zarządu PZD sprawie Projektu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" - 31.07.2023

3107.2023

Krajowy Zarząd PZD dołożył wielu starań organizacyjnych i prawnych aby doprowadzić do realizacji projektu grantowego. Wielkimi krokami Rodzinne Ogrody Działkowe przy udziale Okręgowych Zarządów zbliżają się do zakończenia programu grantowego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z regulaminem projekty należy zrealizować i rozliczyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Termin ten może zostać wydłużony pod warunkiem wyrażenia zgody przez ARiMR wraz z podpisaniem aneksu do umowy o powierzenie grantu, jednak nie dłużej niż do 29 września 2023 r.

W okresie realizacji programu grantowego, zostało złożonych łącznie 347 wniosków, w tym:

343 indywidualnie złożone przez ROD,

4 wnioski zbiorowe złożone przez OZ PZD, które objęły łącznie 182 ROD.

W sumie podpisano umowy o powierzenie grantu na kwotę o łącznej wartości:        45 449 218,68 zł w ramach sześciu etapów konkursu, tj. za miesiące przypadające od czerwca do listopada 2022 r. Powierzchnia objęta programem grantowym to obszar  5 574,95 ha, a więc 525 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach Polskiego Związku Działkowców.

Środki uzyskane w ramach projektu grantowego przeznaczone zostały m. in. na inwestycje służące ochronie i poprawie środowiska jako obligatoryjne zadania objęte programem. W ramach projektu grantowego Rodzinne Ogrody Działkowe zrealizowały blisko dwa tysiące inwestycji ekologicznych. Największą popularnością wśród ROD, które otrzymały wsparcie finansowe cieszyły się zadania:

a.       tworzenie zielonej infrastruktury,

b.      zabezpieczenia wody opadowej,

c.       zapewnienia naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika czy urządzenia do rozdrabniania gałęzi,

d.      przeprowadzenia akcji  informacyjno – edukacyjnej.

Kwota jaką otrzymały rodzinne ogrody działkowe na realizację inwestycji ekologicznych to ponad 31 mln złotych, dzięki tym środkom widać, że krajobraz ogrodów działkowych zmienia się, a wszystkie inwestycje w ramach projektu podjęte przez rodzinne ogrody działkowe wpisują się w osiągnięcie celu, jakim jest ochrona miejskiego środowiska oraz adaptacja do zmian klimatu. Pozostałe środki zgodnie z regulaminem przeznaczone zostały przez ROD na inwestycje związane z infrastrukturą ogrodową m. in. ogrodzenia, bramy czy monitoring.

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż zaangażowanie i doświadczenie Związku oraz priorytetowe traktowanie tematu przyniosły wymierne rezultaty. Jednakże przed Związkiem stoją bardzo trudne zadania związane z rozliczeniem i dbałością o ciągłość i trwałość projektu tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantobiorcy. Mając to na względzie w Związku musi obowiązywać dyscyplina czasowa, budżetowa związana z przestrzeganiem regulaminu konkursu i należyte wypełnianie postanowień zawartych umów o powierzenie grantu. Krajowy Zarząd PZD na bieżąco monitoruje realizację programu grantowego.

Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim Zarządom ROD, Okręgowym Zarządom PZD, personelowi zaangażowanemu w przygotowanie wniosków i ich realizację, za zaangażowanie i pracę licząc, że w przyszłości doświadczenie pozwoli na objęcie podobnymi projektami większą liczbę ROD.

KZ PZD  

 

Galeria