Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym

1009.2023

Na posiedzeniu w dniu 7. 09.23r. KZ PZD zapoznał się z informacją o zmianach wprowadzonych do ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp ) przez nowelizację z 7 lipca 2023 r.. Nowelizacja opublikowana w dniu 24 sierpnia br.  będzie wchodziła w życie stopniowo. Pierwsze przepisy zaczną obowiązywać od 24 września 2023 r.

Obecnie najistotniejszą zmianą z punktu widzenia ROD jest modyfikacja sposobu uchwalania planów przestrzennych. Mianowicie dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zastąpione zostaną przez dokumenty nazywane „planem ogólnym gminy”, który obejmuje cały obszar gminy. Ustawa  dała gminom 2 lata na uchwalenie następcy studium planu ogólnego gminy. Ma to nastąpić do dnia 31 grudnia 2025 r., po tej dacie studia tracą moc z mocy samego prawa.

Kwestia planów ogólnych gminy będzie miała niezmiernie istotne znaczenie. Postanowienia tego planu w sposób zasadniczy będą bowiem determinowały zapisy planu miejscowego, czyli dokumentu szczegółowo opisującego przeznaczenie danej nieruchomości. Mianowicie, zgodnie z nowym art. 20 ust. 1 upzp „Plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami planu ogólnego”. Co za tym idzie, zapisy planu ogólnego, jeżeli nie będą przewidywały możliwości funkcjonowania na danym obszarze ogrodów działkowych, wykluczą możliwość wprowadzenia ROD do planu miejscowego.

Ustawa przewiduje, że plan ogólny podzieli gminę na tzw. strefy planistyczne. Ustawa rozróżnia następujące rodzaje stref:

1)    wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną;

2)    wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną;

3)    wielofunkcyjna z zabudową zagrodową;

4)    usługowa;

5)    handlu wielkopowierzchniowego;

6)    gospodarcza;

7)    produkcji rolniczej;

8)    infrastrukturalna;

9)    zieleni i rekreacji;

10)    cmentarzy;

11)    górnictwa;

12)    otwarta;

13)    komunikacyjna.

 

O tym, co może być wprowadzone do planu miejscowego dla nieruchomości w danej strefie przesądzi rozporządzenie. Upoważnionym do jego wydania został minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (art. 13m upzp). W rozporządzeniu zostanie doprecyzowane, jakie przeznaczenie terenu w planie miejscowym będzie dopuszczalne dla terenu, który trafił do danej strefy.

Ogrody działkowe położone są na obszarach o bardzo zróżnicowanym sąsiedztwie. Zapewne obecny charakter wykorzystania terenów będzie częstokroć determinował prace nad planami ogólnymi. W efekcie obszary ROD mogą trafić do bardzo różnych stref. Przykładowo można się spodziewać, że okolice torów kolejowych, czy też tras drogowych, zostaną zapisane w planie ogólnym, jako strefa komunikacyjna. Z kolei wiele ogrodów, położonych w okolicach osiedli/bloków, trafi najprawdopodobniej do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Zatem aby ROD trafiły do planu miejscowego, obie te strefy musiałby przewidywać możliwość wprowadzenia w planie miejscowym zieleni działkowej.

Dlatego w interesie działkowców będzie, by w rozporządzeniu zieleń działkowa była elementem dopuszczalnym w wielu strefach. Stąd KZ PZD uznał za stosowne skierowanie do ministerstwa postulatu, by w pracach nad rozporządzeniem uwzględnić to zagadnienie i wprowadzić zapis zieleń działkową jako element dopuszczalny w wielu kategoriach stref planistycznych. Wprowadzenie przez ministerstwo do projektowanego rozporządzenia takiego rozwiązania, w sposób znaczący zabezpieczy działkowców przed ryzykiem wykluczania ROD z miejscowych planów zagospodarowania już na etapie opracowywania planów ogólnych.

rpr B Piech

Galeria