Stanowisko Okręgu Pomorskiego skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii

1710.2023

Szanowny Pan

Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,

Okręgowy Zarząd Pomorski Polskiego Związku Działkowców, w związku z pracami prowadzonymi w kierowanym przez Pana resorcie na aktami wykonawczymi przewidzianymi ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, wskazuje, że środowisko działkowców zrzeszonych w Okręgu Pomorskim PZD w pełni popiera stanowisko Krajowego Zarządu PZD zawarte w wystąpieniu skierowanym do Państwa 11.09.2023 r.

Wskazujemy, że ww. ustawa wprowadza 13 kategorii planistycznych, pozostawiając jednocześnie do rozstrzygnięcia rozporządzeniem, jakie konkretnie mają być charakterystyki stref planistycznych, w tym jaki ma być ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.

W tym miejscu należy wskazać, że w Okręgu Pomorskim PZD, podobnie jak w większości okręgów naszego Stowarzyszenia, Rodzinne Ogrody Działkowe funkcjonujące od dziesięcioleci (obecnie na podstawie ustawy z 13 grudnia 2013 r.) zajmują znaczne obszary miast. Z ogrodów tych korzysta olbrzymia rzesza naszych członków, zdarza się, że nawet od 1945 roku.  

Nie jest przy tym tajemnicą, że choć część ogrodów posadowiona jest w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, to inne znajdują się przy trasach drogowych i kolejowych oraz w sąsiedztwie różnych przedsiębiorstw, jak też na obrzeżach miast. Z tego też powodu istnieje realne ryzyko, że przy opracowywaniu planów ogólnych, Rodzinne Ogrody Działkowe mogą znaleźć się w różnych strefach. W przypadku braku zamieszczenia, w przygotowywanym przez Pana resor,t rozporządzeniu stosownego mechanizmu ochronnego niewątpliwie zdarzyć sie może, że tereny zajmowane przez ROD-y przy przygotowywaniu planów ogólnych, nie pojawią się w planach miejscowych. Skutkować to może powstaniem zagrożenia dla istnienia niektórych ogrodów i możliwością wszczynania procedur likwidacyjnych ROD.

Środowisko pomorskich działkowców w pełni więc popiera stanowisko Krajowego Zarządu PZD, iż należy w przygotowywanym w Pana resorcie rozporządzeniu przewidzieć odpowiednie zapisy uwzględniające, zakresie poszczególnych stref planistycznych, dopuszczanie obszarów zieleni działkowej jako funkcji uzupełniającej te strefy. Pozwoli to na unikniecie niebezpieczeństwa podważania statusu ROD-ów posadowionych różnych strefach planistycznych.

W naszej ocenie oczywistym jest wymów uwzględnienia postulatów działkowców i zabezpieczenie słusznych interesów i praw milionów naszych członków.

Mamy więc nadzieję, że pełniąc funkcję Ministra Rozwoju i Technologii, w pełni uwzględni Pan, w przygotowywanym rozporządzeniu, wskazane wyżej zastrzeżenia i uwagi.

Podkreślamy tu, że działkowcy, poprzez właściwe organy naszego Stowarzyszenia, z uwagą śledzą prace i oczekują na zapewnienie, przez organy i osoby sprawujące władzę publiczną, bezpiecznego funkcjonowania ogrodów.

 AŁ

 

Galeria