III posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdyni

1411.2023

W dniu 26.10.2023 r. w siedzibie ROD „Kotwica” w Gdyni odbyło się III posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdyni.

Posiedzenie otworzył Władysława Kurchan – przewodniczący Kolegium Prezesów, który przedstawił uczestnikom spotkania program posiedzenia.

Pierwszym punktem posiedzenia było poruszenie sprawy związanej z przyjętą w dniu 27.09.2023 r. na posiedzeniu Rady Miasta Gdyni Uchwałą nr LVI/1741/23 „w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gdyni na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Gdyni”. Przewodniczący Kolegium poinformował zebranych, że pozostaje w stałym kontakcie z p. Jakubem Ubych Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, który w połowie listopada br. zorganizuje spotkanie dla przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych w celu omówienia procedury udzielania dotacji. Przewodniczący Kolegium poinformował prezesów zarządów ROD, aby przygotowali projekty inwestycyjne, które ogród będzie chciał realizował w oparciu o środki przydzielone z budżetu Miasta Gdyni. Tak aby podczas spotkania z przedstawicielami władz Urzędu Miasta Gdyni można było przedyskutować i wyeliminować błędy we wnioskach.

Drugim punktem posiedzenia było przybliżenie zebranym informacji o zmianach wprowadzonych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest modyfikacja sposobu uchwalania planów przestrzennych. Z przekazanych informacji wynika, że dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zastąpione zostaną przez dokumenty nazywane „planem ogólnym gminy”, który obejmuje cały obszar gminy. Ponadto ustawa nie przewiduje odrębnej strefy planistycznej dla ROD, tym samym daje gminom możliwość wykluczenia wprowadzenia ROD do planu miejscowego. Przewodniczący Kolegium wraz z zastępcą poinformowali zebranych, że w celu zabezpiecza prawa
i interesów działkowców i ROD, bardzo mocno zaangażowane zostały Jednostka Krajowa PZD jak również Okręgi PZD, które domagają się wprowadzenia zmian do rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. PZD uznaje za stosowne wprowadzenie w zapisach rozporządzenia jedną ze stref zieleń działkową jako element dopuszczalny w wielu kategoriach stref planistycznych. Wprowadzenie przez ministerstwo do projektowanego rozporządzenia takiego rozwiązania, w sposób znaczący zabezpieczyłoby działkowców przed ryzykiem wykluczania ROD z miejscowych planów zagospodarowania już na etapie opracowywania planów ogólnych.

Kolejnym punktem posiedzenia było przekazanie spostrzeżeń Jednostki Krajowej PZD na złe sformułowania w ogłoszeniach internetowych o „sprzedaży działek”. Przewodniczący Kolegium uczulił prezesów, że nie chodzi o „sprzedaż działki”, tylko o przeniesienie prawa do działki na rzecz nabywcy. Zgodnie z ustawą o ROD działkowiec nie jest właścicielem działki (gruntu), lecz przysługuje mu prawo do składników majątkowych znajdujących się na działce – nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca. Przewodniczący podkreślił, że przeniesienie prawa do działki nie jest sprzedażą. Dodatkowo poruszony został temat ogrodów, które posiadają strony internetowe oraz działają na portalach społecznościowych jak „facebook”, aby zachować wysoką kulturę słowa i nie wdawać się w „pyskówki słowne”.    

W trakcie posiedzenia poruszono m.in. tematy związane z przydzielaniem działek osobom niezaliczającym się do członków społeczności lokalnej, do budownictwa ponadnormatywnego, oraz zamieszkiwania na terenie działek. W trakcie omawianych tematów powstała burzliwa dyskusja pomiędzy zgromadzonymi
w sprawie meldunków i nieznajomości prawa przez działkowców oraz pracowników urzędu miasta. Przewodniczący Kolegium podkreślił, że w przypadku przydzielania działki należy rozpatrzyć odległość zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę, a w przypadku działek posiadających altany ponadnormatywne należy niewątpliwie dokonywać odmowy zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki.

Na zakończenie posiedzenia przypomniano prezesom Zarządów ROD o karach nakładanych przez Wody Polskie za brak aktualnych pozwoleń wodno prawnych. Podkreślono, że o pozwolenia wodno prane należy wystąpić przynajmniej z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem od daty jego wygaśnięcia. Nawet jeden dzień opóźnienia wiąże się z ogromnymi karami nakładanymi przez Wody Polski na ogrody. Prezesi ROD w tym temacie wymienili się doświadczeniami, a przekazanych informacji wynika, że obecnie pozwolenia wodno prawne wydawane są na okres 20 lat.

 

Grzegorz Drozdowski

wz Sekretarza Gdyńskiego Kolegium

Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Galeria