Łódź daje przykład wzorowej akcji składania wniosków do planów ogólnych

1005.2024

- Jestem bardzo zadowolona z akcji składania wniosków do planu ogólnego miasta Łodzi, którą przeprowadziliśmy w naszym Okręgu. Pokazała ona ogromne zaangażowanie działkowców w obronie Naszych Ogrodów oraz systemowe działania zarządów ROD i Okręgowego Zarządu, dzięki którym udało się sprawnie przeprowadzić akcję. Myślę, że zebraliśmy około 20 000 wniosków. W tym 13 tysięcy zostało złożonych za pośrednictwem Okręgowego Zarządu, a teraz czekamy na dane spływające z ROD, które wnioski składały bezpośrednio do MPU. Ta aktywna postawa, którą zaprezentowali łódzcy działkowcy napawa optymizmem i daje nadzieję, że głos strony społecznej będzie przez władze miasta uwzględniony – powiedziała Izabela Ożegalska, Prezes OZ w Łodzi.

Na temat Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego tzw. stref planistycznych Polski Związek Działkowców informuje od października 2023 roku. Przypomnijmy, że Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin – będą to dokumenty dzielące tereny należące do samorządów na strefy planistyczne. Prawo przewiduje 13 kategorii stref, ale jedynie 3 dopuszczają wprowadzanie ROD do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Z tego wynika, że znaczna większość kategorii stref planistycznych zakazuje wprowadzania ROD w mpzp. Zgodnie z rozporządzeniem takie plany powinny być przyjęte przez gminy do końca 2025 roku. Takie rozwiązanie stwarza zagrożenie dla istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Szczególnie dotyczy to dużych miast, gdzie zakusy deweloperskie na tereny ROD są ogólne znane.

Aby zapobiec możliwej likwidacji ROD trzeba aktywnie działać już na etapie uchwalania planu ogólnego gminy – czyli tzw. konsultacji społecznych, które już się rozpoczęły w poszczególnych gminach. Składając wnioski (wzór na stronie PZD: Polski Związek Działkowców - Działkowcy walczą o swoje prawa (pzd.pl) działkowcy będą mieli wpływ na proces tworzenia planów ogólnych i umiejscowienia ROD we właściwych strefach planistycznych.

Krajowy Zarząd PZD uważa kampanię na rzecz zabezpieczenia istnienia ROD w planach ogólnych gmin za sprawę nadrzędną, co wyraził w Uchwale nr 90/2024, w której zobowiązał jednostki organizacyjne PZD do pilnego podjęcia odpowiednich działań.

Pierwszy przykład wykonania założeń Uchwały daje nam Okręg w Łodzi, gdzie termin przyjęcia wniosków do planu ogólnego skończył się 26 kwietnia 2024 roku.

- Zrobiliśmy wszystko, aby akcja się udała i patrząc na ogromną ilość złożonych wniosków, mogę stwierdzić że na tym etapie odnieśliśmy sukces – mówi Magdalena Niewiadomska – St. Inspektor Terenowo-Prawny OZ w Łodzi. – Aczkolwiek było to dość trudne zadanie, wymagające aktywizacji, koordynacji i systematyzacji działań OZ oraz wszystkich zarządów ROD w Łodzi – dodaje.

Problemy formalne

Magdalena Niewiadomska wskazuje, że jednym z największych problemów była terminowość składania wniosków. Od ogłoszenia przez gminę przystąpienia do prac nad projektem planu ogólnego strona społeczna ma tylko 21 dni na ich składanie.

- Termin jest bardzo krótki i nie przekraczalny. Dlatego informowaliśmy zarządy ROD, aby wnioski były dostarczone do OZ dwa dni przed datą wyznaczoną przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Zarządy się wywiązały. Ale były przypadki, kiedy działkowcy indywidualnie przynosili wnioski, co świadczy o dużym zaangażowaniu. Stworzyłam bazę danych, aby żaden wniosek nie umknął uwadze  – wyjaśnia Starszy Inspektor.

Następny problem – to prawidłowe wypełnianie wniosków. – Miasto zaznaczyło, że będzie rozpatrywało tylko „poprawnie złożone wnioski” – tłumaczy Magdalena Niewiadomska. – Mamy wzór wypełnionego wniosku na stronie pzd.pl, ale dane dotyczące np. numerów  geodezyjnych działek trzeba wpisywać samodzielnie. Postanowiliśmy maksymalnie uprościć składanie wniosków dla działkowców. Dla każdego ROD wypełniliśmy wnioski tak, że pozostało tylko wpisać dane osobowe i, co było bardzo ważne i czego trzeba było pilnować – złożyć pod wnioskiem czytelny podpis. W przeciwnym wypadku MPU mógł uznać dokument za „niepoprawny” i nie dopuścić do rozpatrzenia – mówi Starszy Inspektor.

Akcja informacyjna

- Po pierwsze pilnowaliśmy ogłoszenia przed władze miasta o przystąpieniu do sporządzenia planów ogólnych, dlatego byliśmy w stałym kontakcie z MPU. Jak tylko termin został ustalony wzmocniliśmy działania. Po drugie obserwowaliśmy na stronie pzd.pl aktualnie informacje dotyczące uchwał i wytycznych JK w tym temacie. Po trzecie – zgodnie z założeniami Uchwały KZ PZD nr 90/2024 powołaliśmy Zespół ds. zabezpieczenia planistycznego ROD, do którego weszli działacze OZ oraz Prezesi kilku ROD. Zespół podzielił miasto na strefy. Każdy z jego członków był odpowiedzialny za monitorowanie akcji wypełnienia wniosków w ROD. Po czwarte – na Walnych Zebraniach ROD przedstawiciele OZ informowali o sytuacji związanej z Rozporządzeniem i podjętych przez PZD działaniach w tym kierunku – wylicza Magdalena Niewiadomska.

5 kwietnia 2024 r. Okręg Łódzki PZD - Narada z przedstawicielami zarządów wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 

Ponadto 5 kwietnia 2024 r. Okręg Łódzki PZD zorganizował naradę z przedstawicielami zarządów wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Łodzi w sprawie dotyczącej przystąpienia przez Gminę Miasto Łódź do opracowania planu ogólnego miasta.

Działkowcy również licznie stawili się na zorganizowane w dniu 11 kwietnia 2024 roku przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi spotkanie informacyjne w sprawie planu ogólnego miasta Łodzi.

- Przyszło ponad 100 osób! Kiedy umożliwiono zadawanie pytań, nasi działkowcy wykazali się głębokim zrozumieniem tematu. Zadawali pytania merytoryczne, czym zaskoczyli przedstawiciela MPU. Na przykład interesowali się czy zespół sporządzający plan ogólny miasta ma świadomość, że wiele ROD z Łodzi pozyskało w ostatnich latach środki unijne i obowiązuje wymóg trwałości projektu. Albo wskazywali, że nowopowstające inwestycje deweloperskie niszczą zasoby przyrody w centrum miasta, w tym negatywnie oddziaływają na rzekę Jasień – relacjonuje Magdalena Niewiadomska.

Co dalej?

- Teraz poprawnie złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a sposób ich rozstrzygnięcia znajdzie się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta, które zamieszczone zostanie na stronie planu ogólnego. Będzie można odnaleźć tam swój wniosek. Po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz przeprowadzeniu stosownych analiz przygotowany zostanie projekt planu ogólnego, który zostanie ogłoszony do konsultacji społecznych. Wtedy znów będziemy mieli czas – dokładnie 28 dni – na zapoznanie się z projektem, jego weryfikację w zakresie stref umieszczenia ROD, opracowanie informacji oraz wzorów uwag, które będą mogli złożyć działkowcy do propozycji projektu. Ale to sprawa przyszłości. Na razie przygotowujemy się do składania wniosków w kolejnych gminach. Jesteśmy na etapie zbierania informacji na temat planów ogólnych w innych miejscowościach naszego Okręgu. Mam kolejną bazę danych gdzie zapisuję wyznaczone terminy rozpoczęcia konsultacji. Będziemy bronić każdego ogrodu naszego Okręgu - podsumowuje Magdalena Niewiadomska, Starszy Inspektor Terenowo-Prawny Okręgu Łódzkiego.

Nadia Firkowicz

Galeria