Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

2805.2024

24 maja 2024 roku w Sali Szkoleniowej Okręgu Pomorskiego w Gdańsku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku.  

Posiedzenie otworzył Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD. Przywitał Pana Piotra Piątka członka Krajowego Zarządu PZD, Panią Zofię Rut-Skurzyńską Kierownik Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD, Pana Bogusława Dąbrowskiego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku oraz członków Okręgowej Rady Pomorskiej.

Członkowie Rady nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Zatwierdzono też protokół z Posiedzenia Rady z dnia 19 marca 2024 roku oraz dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Wojciech Sowa - przewodniczący, Zuzanna Madej - sekretarz, Zbigniew Fałek – członek.

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków Okręgowej Rady (na wybranych 28). Posiedzenie było prawomocne.

Pan Piotr Piątek przekazał informacje z Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD, kładąc nacisk na problemy wdrożenia przez jednostki PZD działań na rzecz zabezpieczenia istnienia ROD w planach ogólnych gmin. Omówił wytyczne dla jednostek organizacyjnych PZD w zakresie udziału w procesie przyjmowania planów ogólnych gmin. Następnie poinformował o działaniach Krajowego Zarządu w sprawie abisynek. Jako członek Komisji Statutowej Krajowej Rady przekazał, że prace tej komisji dobiegają końca. Opracowany  projekt Statutu PZD będzie przesłany do Okręgów w celu opiniowania i później przedstawiony Krajowemu Zjazdowi Delegatów do zatwierdzenia.

Pani Leonarda Bachar - Kowalska przewodnicząca komisji ds. sprawdzenia dokumentacji Walnych Zebrań przedstawiła obszerne sprawozdanie z prac Komisji.

Jarosław Parus przedstawił działania w okresie kadencji Kolegiów Prezesów Zarządów ROD w Okręgu. W Okręgu powołanych jest 17 kolegiów. Spotkania w kolegiach powinny odbywać się przynajmniej 3 razy w roku.  Z informacji, które wpłynęły do Okręgu w formie sprawozdań, wynika, że nie wszystkie kolegia funkcjonują efektywnie. Dobrze działające kolegia to kolegia powiatu Chojnickiego, Tczewskiego, Puckiego, Malborskiego, Kwidzyńskiego, Starogardzkiego i Wejherowskiego. W niektórych spotkaniach oprócz członków kolegium na zaproszenie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, policji, straży pożarnej i straży miejskiej.

Pani Anna Bujak - Oskard omówiła zadania inwestycyjno- remontowe w ROD w okresie kadencji.

Pani Bożenna Kaczmarek zapoznała Okręgową Radę z pracą komisji szkoleniowej i konkursów oraz przekazała dane o wnioskach o odznaczenia Związkowych oraz przyznanych odznaczeniach: srebrnych, złotych i za zasługi dla PZD a także medalu jubileuszowego 40-lecia PZD.

Pan Marcin Matyszkiewicz – starzy inspektor ds. terenowo - prawnych omówił działania jakie podjął do tej pory Okręg w sprawie sporządzania planów zagospodarowania  przestrzennego gmin i podkreślił konieczność udziału Zarządów ROD oraz samych działkowców w sprawie składanie wniosków o konieczności ujęcia ROD w więcej stref niż tylko w 3 wskazanych przez mMnisterstwo Rozwoju i Technologii. Podkreślił, że zagrożenia dla ROD w obecnej sytuacji jest bardzo realne.

Następnie głos zabrał Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, który omówił protokół z badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych z ROD Okręgu Pomorskiego PZD za okres 01.01.2023 do 31.12.2023.

W dalszej części Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu poinformował członków Okręgowej Rady Pomorskiej, o planowanym terminie i miejscu odbycia XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku w 2024 roku i że prace związane z jego organizacją są mocno zaawansowane.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku podjęła 5 uchwał:

  1. Uchwała Nr 44/V/2024 Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
  2. Uchwała Nr 45/V/2023 Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.
  3. Uchwała Nr 46/V/2024 Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zwołania XI Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku.
  4. Uchwała nr  47/ V/2024 Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia oceny kampanii sprawozdawczej- wyborczej w ROD Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w 2024 r.
  5. Uchwała nr 48/V/2024 Okręgowej rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowcow z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie skierowania "Sprawozdanai z działalności Okręgowej rady Pomorskiej PZD z akadencję 2019-2024" do XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Pomorskiego celem zatwierdzenia.

Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja na tematy, które nurtują Członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku. W dyskusji głos zabrali:  L. Kucharek, R. Gurtiaków,  W. Sowa, Ratajczak, Masiel,  J. Meggr, J. Parus.

Na zadane pytania i poruszane problemy udzielali odpowiedzi: M. Kamiński, Zofia Rut Skórzyńska, B. Dąbrowski,

Po wyczerpaniu tematyki Prezes Okręgu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział i zamknął posiedzenie.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego

Jarosława Parus

 

Galeria