Zmiany w Regulaminie ROD

1203.2012

Krajowa Rada PZD Uchwałą nr 7/II/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku wprowadziła zmiany do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, które wejdą w życie z dniem 1 maja 2012 r.Tekst jednolity Regulaminu ROD z uwzględnieniem zmian wynikających z w/w uchwały zostanie opublikowany w Biuletynie Informacyjnym Krajowej Rady PZD. W związku z uchwaleniem przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD zmian w Statucie  PZD wprowadzenie zmian w Regulaminie stało się koniecznością.

Łącznie 45 przepisów Regulaminu ROD uległo zmianie, a szczególnie istotne dotyczą:

 •  definicji porzucenia działki, •  przypadków, w których Zarząd ROD staje się dysponentem działki, •  wprowadzenia opłaty wodnej, •  powołania organu komisarycznego dla ROD, •  zawiadamiania o miejscu i terminie Walnego Zebrania, •  materiałów, jakie przekazuje Zarząd ROD do OZ PZD po odbyciu Walnego Zebrania, • podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu ROD i funkcjonowania tego organu, •  zagospodarowania działki.