Gdyńskie plany względem ogrodów działkowych

1202.2014

15 stycznia 2014 r. Miasto Gdynia zmieniło Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Zmiany wprowadzone w studium, pod kątem planów miasta, są bardzo niekorzystne dla ogrodów i działkowców.

W studium znajdują się zapisy dotyczące planów miasta względem ogrodów położonych pomiędzy ul. Wrocławską a Spokojną (ROD im. Domagalskiego, ROD im. Grudzińskiego, ROD "Nadmorski"): "Rejon ogrodów działkowych i terenów niezainwestowanych pomiędzy ul. Wrocławską a Spokojną, za wyjątkiem terenu cmentarza i niezbędnego jego poszerzenia, uznaje się za strategiczny do realizacji zabudowy wielorodzinnej o wyższym niż przeciętnym standardzie (zabudowa apartamentowa)." (Studium... XI. Polityki sektorowe, 1.2. Cele i kierunki polityki przestrzennej).

Zbiorcza ocena roli ogrodów działkowych na terenie Miasta Gdyni znajduje się w dziale XI. Polityki sektorowe w rozdziale 7. Ogrody działkowe i cmentarze. Zgodnie z opracowaniem - Gdynia zakłada likwidację ogrodów działkowych w centrum miasta oraz tych położnych w strefach przemysłowych (uwaga: nie wszystkie lokalizacje oznaczone na mapce to ogrody działkowe, część to dawne tereny poogrodowe). Z tą częścią studium oraz załączoną mapką można zapoznać się klikając: XI. Polityki sektorowe. 7. Ogrody działkowe i cmentarze

Polityka Miasta Gdynia w zakresie współpracy z ogrodami działkowymi jest dość zaskakująca. Smutny jest fakt niedoceniania roli ogrodów działkowych jako terenów zielonych, rekreacyjnych i wypoczynkowych. Niemniej jednak, tak daleko idące plany mówiące o likwidacji lub przekształceniu ogrodów działkowych zweryfikuje życie oraz prawno-formalne procedury dotyczące takich postępowań. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadza bowiem odpowiednie obowiązki po stronie podmiotu likwidującego ogród działkowy, których spełnienie jest wymagane (odszkodowania i odtworzenie ogrodu), co w samo sobie jest dużym czynnikiem ograniczającym powszechne likwidacje ogrodów w danym rejonie.

Z całością studium można zapoznać się na stronie miasta Gdyni: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

O gdyńskich planach oraz reakcji działkowców piszą również lokalne media, a kilka artykułów znajdą Państwo pod:

Dziennik Bałtycki: Konflikt w Gdyni. Urzędnicy chcą przenieść ogródki działkowe na peryferia miasta.

Gdynia - Nasze Miasto: Ogródki działkowe w Gdyni. Działkowcy gdyńscy wejdą w spór z władzami miasta.