Obradowała Krajowa Rada PZD

1212.2014

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Na początku posiedzenia Krajowa Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego członka KR Zbigniewa Rodaka z okręgu sudeckiego.

W skład KR wybrany został Edward Galus, Prezes OZ Świętokrzyskiego.  Wypełniając obowiązek wynikający z nowego statutu uchwalonego przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów KR PZD w dniu 23 października 2014 r.  Krajowa Rada wybrała I Wiceprezesa, którym został Tadeusz Jarzębak. Podczas posiedzenia bardzo pozytywnie oceniono organizację, przebieg i wyniki Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Prezes i I Wiceprezes PZD podziękowali wszystkim, którzy brali czynny udział w organizacji Zjazdu oraz tym, którzy wdrażają w życie przyjęty przez niego statut PZD, stanowiska i uchwały.

Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku, podkreślając aktywność działkowców i organów Związku występujących w obronie ustawy o ROD. Przedstawione zostały także działania podejmowane przez poszczególne okręgowe zarządy, w tym spotkania z posłami. Prezes PZD przedstawił również aktualny stan realizacji ustawy o ROD. Jeśli chodzi o zebrania działkowców, na których mają wypowiedzieć się, czy pozostają w PZD, czy też chcą powołać własne stowarzyszenie od początku obowiązywania ustawy o ROD odbyło się 4520 zebrań.

Członkowie KR, którzy brali udział w dyskusji informowali o sytuacji w ogrodach w swoich okręgach, odbywanych zebraniach ustawowych, spotkaniach z posłami. Dyskutanci wypowiadali się również w sprawie propozycji wysokości i podziału składki członkowskiej.

Mec. Tomasz Terlecki omówił dotychczasowy przebieg prac nad nowym regulaminem ROD. Po uchwaleniu nowego statutu rozpoczęły się prace nad nowym regulaminem ROD, który jest aktem prawnym obowiązującym wszystkie osoby posiadające prawo do działki, jak również inne przebywające na terenie ROD.

Mec. Bartłomiej Piech przekazał zebranym informację na temat prac nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącym altan na działkach. Poinformował, że I czytanie projektu ustawy w Sejmie RP odbędzie się w dniu 17 grudnia br., a w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projekt obywatelski przedstawi osobiście na forum Sejmu jako jego Pełnomocnik.

Na zakończenie Krajowa Rada PZD przyjęła wiele systemowych uchwał dostosowujących przepisy związkowe do ustawy o ROD i nowego statutu PZD.

Ponieważ było to ostanie posiedzenie Krajowej Rada PZD w tym roku Prezes Eugeniusz Kondracki złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.

Obrady, choć bardzo pracowite, przebiegały bardzo sprawnie i w bardzo dobrej atmosferze.

W następnych relacjach poinformujemy o podjętych uchwałach i ich znaczeniu dla działkowców, ogrodów i Związku.

                                                                           Zofia Rut-Skórzyńska Biuro KR PZD Źródło: www.pzd.pl