Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO

2208.2016

W dniu 17.08 br. Prezydium KR PZD rozpatrzyło sprawę interpelacji dotyczących ustawy o ROD, złożonych przez posłów Beatę Małecką - Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza. Prezydium uznało za konieczne oficjalnie zaprotestować wobec nieprawdziwych informacji i krzywdzących sugestii nt. PZD oraz ustawy o ROD, zawartych w pismach posłów. W przyjętym stanowisku zarząd krajowy PZD odnosi się również do odpowiedzi udzielonej posłom przez resort infrastruktury. Stanowisko zaprezentowane przez ministra K. Smolińskiego dowodzi bowiem, że władze ministerstwa nie tylko znają, ale i rozumieją przesłanki, dla których działkowcy są przeciwni zmianom ustawy o ROD postulowanym przez dwójkę posłów PO. 

Stanowisko

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 sierpnia 2016r.

w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką- Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza 

Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się z interpelacjami złożonymi przez  poseł  Beatę Małecką - Liberę (interpelacja nr 3797) oraz posła Tomasza Cimoszewicza  (interpelacja nr 3718) w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stwierdza, iż treść przedmiotowych wystąpień w pełni uzasadnia ich ocenę, jako inicjatyw szkodliwych dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.

Prezydium KR PZD, jako statutowy reprezentant ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego przeszło milion członków, czuje się zobowiązane wyrazić jednocześnie  sprzeciw i oburzenie wobec działań w/w posłów. Fakt wykorzystywania instrumentu interpelacji do formułowania całkowicie bezpodstawnych, a wręcz oszczerczych zarzutów wobec naszej organizacji, a co za tym idzie, wobec dziesiątek tysięcy społecznych działaczy, którzy ofiarnie pracują na rzecz działkowców i społeczności lokalnych, należy uznać za zachowanie niegodne mandatu posła. Zawarte w interpelacjach insynuacje i obraźliwe pomówienia, nie poparte żadnymi faktami, każą też postawić pytanie o intencje ich autorów.

Czy rzeczywiście, były one spowodowane wyłącznie fałszywym wyobrażeniem o rzeczywistości i troską o sytuację działkowców? Czy też, po raz kolejny, niektórzy posłowie PO usiłują wywołać zamieszanie i konflikty wokół ogrodów działkowych, by następnie – tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji Sejmu – podjąć próbę przeforsowania rozwiązań prawnych - tzw. projekt posła Huskowskiego - równoznacznych z odebraniem działkowcom ich praw, oraz stwarzających możliwość swobodnego i masowego przejmowania terenów ogrodów na cele komercyjne?

Wątpliwości te pogłębia nie tylko wyraźnie populistyczny wydźwięk przedmiotowych interpelacji, ale również sprzeczność pomiędzy deklarowanymi dziś pobudkami działań, a czynami z lat wcześniejszych.

Należy bowiem wskazać, że postulując zmianę obecnej ustawy o ROD, poseł Małecka – Libera uzasadnia to poprzez przywołanie projektu ustawy z 2009r. Tymczasem w 2009r., to właśnie Pani poseł głosowała za jego odrzuceniem. Podobnie niewiarygodnie brzmią jej wnioski, zgłaszane rzekomo z troski o prawa działkowców, jeżeli uwzględni się fakt, że jeszcze w 2013r. była w gronie posłów głosujących za niesławnym projektem posła Huskowskiego. Projektem, który zakładał podporządkowanie ogrodów gminom, a w uzasadnieniu wprost wskazał tereny ROD, jako obszary pod inwestycje w miastach.

Jednocześnie Prezydium KR PZD pragnie wyrazić uznanie dla stanowiska zaprezentowanego w tej sprawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które w Sejmie reprezentował sekretarza stanu Kazimierz Smoliński.

Treść odpowiedzi na przedmiotowe interpelacje, udzielonych przez ministra K. Smolińskiego, wskazuje na głęboką znajomość problematyki ogrodów działkowych, zarówno w kontekście aspektów prawnych, jak i faktycznych. W przesłanych do Sejmu dokumentach wykazano bowiem nie tylko bezzasadność zarzutów stawianych w interpelacjach, ale także w sposób klarowny przedstawiono argumenty natury funkcjonalnej, przemawiające za rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o ROD.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

ZOBACZ:

Odpowiedź

Odpowiedź