Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców

2208.2016

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3130 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców.

W podnoszonej w ww. interpelacji sprawie wypowiedziało się już Prezydium Krajowej Rady PZD w formie komunikatu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Należy przypomnieć, iż do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o składce audiowizualnej. Projekt zakłada, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. system opłat abonamentowych zostanie zastąpiony systemem składki audiowizualnej. Projekt był skierowany na obrady Sejmu RP. Po I czytaniu został skierowany do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Interpelacja Pani Poseł odnosi się do prac w komisji sejmowej nad tym projektem.

Prezydium zapoznało się z aktualnym stanem projektu, nad którym pracuje Komisja Kultury i Środków Przekazu. Ze stanu tych prac wynika, że stanowisko jakie Prezydium KR PZD zajęło w komunikacie z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest nadal aktualne.

Wypada przypomnieć, iż zgodnie ze stanowiskiem Prezydium KR PZD pomimo obaw, że projektowany projekt ustawy o składce audiowizualnej spowoduje konieczność uiszczania składki, mającej zastąpić  obecny tzw. abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, w którym mieszkają, jak i na działce, w przypadku działkowców korzystających z działek w ROD, konieczność podwójnego uiszczania nowej składki co do zasady nie wystąpi.

Zawarte w nim zapisy stanowią, iż obowiązek zapłaty składki ciążyć ma na tzw. „odbiorcy końcowym”, przez którego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą odbiorcą końcowym energii elektrycznej na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (art. 3 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy). Stroną tejże umowy jest ROD, a nie działkowiec, a więc ewentualny obowiązek poniesienia składki ciążyć będzie na ROD. Kwestia wewnątrzogrodowego rozliczenia zużycia wg. wskazań tzw. podliczników, jako nie następującego w oparciu o umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, jest neutralna z punktu widzenia proponowanej ustawy. Obowiązek wnoszenia składki audiowizualnej może wystąpić jedynie w przypadku umów zawieranych przez działkowca bezpośrednio z przedsiębiorstwem energetycznym, co w ROD prowadzonych przez PZD ma miejsce jedynie sporadycznie.

Prezydium KR będzie monitorowało dalszy tok prac w Sejmie RP. Jest to konieczne ze względu na to, że gdyby w wyniku prac nad ustawą jej treść była dla działkowców niekorzystna, dotyczyłoby to blisko miliona rodzin działkowych w Polsce.

Prezydium Krajowej Rady PZD

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZOBACZ:

Odpowiedź