Działki będą służyć również instytucjom społecznie pożytecznym

0711.2016

Wzmożone zainteresowanie działkami nie jest zjawiskiem nowym. Trwa już od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, żeby szybko się skończyło. Tym bardziej, że zainteresowanie to nie ogranicza się tylko do osób fizycznych, ale w ostatnim czasie daje się również zaobserwować wśród rozmaitych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością prospołeczną. Z terenu całego kraju pojawiają się bowiem kolejne sygnały od ogrodów i okręgów o takich instytucjach, które zgłaszają chęć przejęcia działki w celu jej wykorzystania w związku z prowadzoną działalnością. Chodzi m.in. o przedszkola, domy opieki, czy organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi.

Nie ulega wątpliwości, że z istoty ogrodów działkowych  i działek wynika potrzeba uwzględnienia również takich użytkowników. Pamiętać bowiem trzeba, że ustawa o ROD uznała ogrody za urządzenia użyteczności publicznej. Działki rodzinne są więc swoistym świadczeniem socjalnym, które mają szerszy wymiar i funkcje niż tylko zaspakajanie indywidualnych potrzeb pojedynczych osób. Mają pozytywnie wpływać na życie społeczne i przyczyniać się do poprawy warunków zwłaszcza tych członków lokalnych społeczności, którzy tego najbardziej potrzebują. Ponadto nie wolno zapominać o tym, że ogrody i działki mają także swój istotny walor edukacyjny, zwłaszcza w sferze ekologii i ochrony przyrody. Ma to szczególne znaczenie dla kształtowania prawidłowych postaw dzieci i młodzieży. Z powyższych względów art. 27 ust. 4 ustawy o ROD umożliwia stowarzyszeniom ogrodom oddawanie działek w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.

W celu zapewnienia pełnego wdrożenia i stosowania tej możliwości w ROD, Krajowa Rada PZD, podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 28 października br., podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o oddaniu działki w bezpłatne używanie wybranym instytucjom. Przyjęty wzór jest dokumentem obowiązującym w Związku i pozwala poszczególnym zarządom ROD przekazywać wolne działki powyższym organizacjom na odpowiednich warunkach. Przyjęty wzór umowy kompleksowo bowiem określił zasady korzystania z działki przez zainteresowaną instytucję, która będzie musiała się stosować do porządku ogrodowego wynikającego z regulaminu ROD. Ponadto umowa precyzyjnie zdefiniowała zakazaną działalność oraz reguły odpowiedzialności za zachowania osób wprowadzonych na teren ogrodu. Reguluje również ważną kwestię dotyczącą nakładów na działce przez poszczególne instytucje. Przyjęty wzór umowy wyczerpująco określił także tryby jej rozwiązywania oraz zasady i proces opuszczania działki przez instytucje po zakończeniu współpracy.

Przedmiotowa uchwała Krajowej Rady weszła w życie z dniem jej podjęcia. Oznacza to, że już dzisiaj każdy zainteresowany ROD może oddać wolną działkę wybranej instytucji prospołecznej, wykorzystując w tym celu obowiązujący wzór umowy.

WZÓR UMOWY i UCHWAŁA KR PZD 

Źródło