KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie obowiązku nowelizacji Statutu PZD

1104.2017

KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie obowiązku nowelizacji Statutu PZD

W dniu 20 maja 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 1923), która stanowi zasadniczą nowelizację przepisów regulujących status funkcjonujących stowarzyszeń. Tym samym dotyczy ona PZD, który działa w formie stowarzyszenia ogrodowego. W praktyce oznacza to konieczność inkorporacji niektórych z tych mechanizmów do przepisów związkowych. Taka powinność wynika wprost z art. 8 nowelizacji, który stanowi, że „W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. W konsekwencji Związek musi dokonać odpowiedniej zmiany statutu do 20 maja 2018 roku.

Uwzględniając powyższy obowiązek, Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło już wstępne prace organizacyjne i koncepcyjne w zakresie wdrożenia powyższej nowelizacji. Przyjęto w szczególności, że - oprócz dostosowania statutu do nowych rozwiązań ustawowych - należy również udoskonalić obowiązujące obecnie rozwiązania i zmodyfikować statut także w zakresie nie objętym nowelizacją. Ponad dwuletni okres funkcjonowania statutu dostarczył bowiem wielu spostrzeżeń co do kwestii, które należałoby udoskonalić w tym ważnym dokumencie. Dlatego Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który będzie dostosowywał statut do nowelizacji, będzie również miał możliwość wprowadzenia jeszcze lepszych rozwiązań prawnych dla pożytku działkowców, ogrodów oraz całego Związku.

Z tego względu Prezydium Krajowej Rady PZD uznało potrzebę rozpoczęcia prac związanych ze zmianą statutu. Dlatego też podczas najbliższego posiedzenia Krajowej Rady PZD zostanie wybrana specjalna komisja statutowa, która będzie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami. Rozpoczną się również szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w zakresie zagadnień wymagających nowej regulacji. Chodzi o to, aby jak najwięcej ROD i członków PZD wzięło udział w tej ogólnokrajowej debacie nad kształtem statutu i zgłaszało swoje wnioski i propozycje. Pozwoli to na wprowadzenie takich zmian, które będą odpowiadały oczekiwaniom działkowców i jeszcze bardziej usprawnią funkcjonowanie ogrodów i całego Związku.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD