X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku wybrał nowe władze

1809.2019

W dniu 14 września 2019 roku odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w roku 2019 oraz ustępujące władze Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes Polskiego Związku Działkowców, Czesław Smoczyński - Honorowy Prezes Okręgu Pomorskiego PZD  w Gdańsku, Jerzy Borowczak Poseł na Sejm RP, Sławomir Rybicki Senator RP, Józef Sarnowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Alan Aleksandrowicz Zastępca Prezydenta Gdańska ds. inwestycji, a także w imieniu Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka Andrzej Kieszek oraz mec. Tomasz Terlecki - Radca Prawny PZD.

Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów: Okręgu oraz ROD im. Henryka Sucharskiego w Wejherowie i ROD im. Jana Kasprowicza w Tczewie, a także odegraniem hymnu państwowego i związkowego. Minutą ciszy uczczono zmarłych działaczy Okręgu Pomorskiego. Prezes Okręgu Józef Matwies powitał uczestników Zjazdu oraz zaproszonych gości, a następnie przekazał prowadzenie Zjazdu wybranym Przewodniczącym: Mieczysławowi Kamińskiemu z ROD "Janowo" w Rumi oraz Jarosławowi Parusowi z ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie. Na Sekretarza Zjazdu powołano delegata Leonarda Niewińskiego z ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni. Powołano również 6-osobowe Prezydium Zjazdu.

Zjazd powołał Komisje Zjazdowe: Mandatową, na której czele stanął Przewodniczący Jan Kowalski z ROD „Polpharma” w Starogardzie Gdańskim, Wyborczą – Przewodniczący Ryszard Gurtiaków z ROD „Kolejarz” w Malborku oraz Uchwał i Wniosków – Przewodniczący Wojciech Pera z ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Kosakowie.

Referat programowy wygłosił Prezes Okręgu Józef Matwies. W swoim wystąpieniu odniósł się do realizacji programu okręgowego zarządu w kadencji 2015-2019 i do najważniejszych dokonań mijającej kadencji. Podziękował wszystkim działaczom rodzinnych ogrodów działkowych oraz działaczom okręgowego zarządu za ich pracę przy realizacji przyjętego programu działania. Podziękował również Krajowej Radzie PZD oraz władzom samorządowym za wsparcie przy realizacji zadań w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu Pomorskiego. Omówił propozycje programowe zapisane w projekcie działania Okręgowej Rady Pomorskiej PZD na kadencję 2019-2023.

Oceny działalności Okręgowej Rady PZD za kadencję dokonał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium za okres kadencji dla ustępującego Okręgowego Zarządu PZD.

Podczas Zjazdu wyróżniono Prezesów ROD oraz członków PZD odznakami związkowymi "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" i złotą odznaką "Zasłużony Działkowiec". Dekoracji dokonali Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies.

W wystąpieniach głos zabrali zaproszeni goście:

Sławomir Rybicki – Senator RP podkreślił znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych, które są nie tylko pomysłem na życie, ale przede wszystkim stawiają na ekologię i są zielonymi płucami kraju. 120 lat ruchu działkowego budzi szacunek, a milionowa organizacja ma swój własny, znaczący głos. Rodzinne ogrody działkowe powstały na skutek przekształcenia żwirowni, nieużytków, do których teraz warto wejść. Obecnie obserwuje się fajne koleżeńskie wspólnotowe życie w rodzinnych ogrodach działkowych. Wobec zmieniającej się rzeczywistości, potrzeb zrównoważonego rozwoju miast, ekologii, budowy miast, Polski Związek Działkowców jest odpowiedzialny za Polskę. Dziękuję za Waszą działalność, kibicujemy WAM, rodzinne ogrody działkowe są nam potrzebne. Działalność PZD tworzy przyszłość.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Jerzy Borowczak, dziękując za zaproszenie i dotychczasową współpracę od roku 2012, oferując jednocześnie pomoc w zachowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. Przypomniał uroczystość Krajowych Dni Działkowca w Tczewie z udziałem Premier Ewy Kopacz. Nadmienił, że w dzisiejszym porządku prawnym występuje zagrożenie dla ROD.

Poproszony o zabranie głosu Wicemarszałek Józef Sarnowski przekazał serdeczne pozdrowienia od Marszałka Mieczysława Struka i wyraził ogromne uznanie dla pracy działkowców w utrzymaniu „zielonych płuc” naszych miast. Odniósł się do piękna hymnu PZD oraz ogromnego znaczenia hasła Zjazdu: Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w PZD tworzymy dziś. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego podziękował za dotychczasową współpracę.

W imieniu Prezydent Miasta Gdańska wystąpił Alan Aleksandrowicz Zastępca Prezydenta Gdańska ds. inwestycji. Traktuję dzisiejsze spotkanie jako zapoznanie się z członkami PZD. Zrobię co będę mógł, aby Państwu pomóc. Ważnym problemem jest obecnie retencja na skutek zmian klimatycznych. Retencjonowanie i przetrzymywanie wody następuje dzięki rodzinnym ogrodom działkowym, dlatego będę wspierał ROD w tym względzie.

Natomiast Andrzej Kieszek Radny Miasta Gdyni odczytał skierowany do Prezesa Józefa Matwiesa list z życzeniami i pozdrowieniami od Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.

 

Życzenia do Delegatów X Okręgowego Zjazdu PZD przesłała Posłanka na Sejm RP Henryka Krzywonos-Strycharska.

 

Do dyskusji zgłosiło się 11 delegatów. W ich wystąpieniach wybrzmiały problemy mijającej kadencji oraz odniesienie się do programu Okręgowej Rady na kadencję 2019-2023, w tym:

 

- współfinansowanie po 50% planów zagospodarowania ROD przez ROD i przez PZD;

- zmiany w zarządzaniu ROD, a przede wszystkim w podejmowaniu uchwał w taki sposób, aby można je było skutecznie realizować i egzekwować;

- zamieszkiwanie na działkach oraz prawny zakaz obrotu działkami z ponadnormatywnymi altanami;

- doprowadzenie do zapisów ustawowych gwarantujących utrzymanie terenów zielonych działkowych na terenach zamieszkanych czy uprzemysłowionych;

- ochrona terenów zielonych i nielikwidowanie rodzinnych ogrodów;

- zachowanie własności na rzecz ROD wszystkich elementów infrastruktury znajdującej się na terenie ROD, które są budowane, remontowane lub modernizowane ze składek zbieranych od działkowców;

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku, które wskazuje na to, że mieszkania są ważniejsze od rodzinnych ogrodów działkowych, a relokacja nie zapewni nowych terenów w stosunku 1:1;

- retencja wód, gdyż rodzinne ogrody działkowe są gwarancją zatrzymywania wody;

- budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie działek, co do których zarządy ROD nie mają narzędzi prawnych w celu odniesienia się do tego problemu;

- nadanie osobowości prawnej rodzinnym ogrodom działkowym, które stanie się narzędziem do działania ROD i wzmocni ich pozycję;

- zarządzanie w konfiguracji: zarząd ROD – kolegium prezesów – okręgowy zarząd. Ważna jest relacja Zarządu ROD i działkowców poprzez realizację zadań;

- system przesyłania skarg i odpowiedni system szkoleń;

- problem odchodzenia od działki uprawowej w kierunku działki rekreacyjnej w ROD położonych w miejscowościach nadmorskich oraz budowy altan ponadnormatywnych i wynikających z tego konsekwencji;

- większa aktywność działkowców i współpraca z zarządami ROD, podporządkowanie się przepisom powszechnie obowiązującym i związkowym oraz eliminacja zjawiska działania działkowców „na własną rękę”.

Eugeniusz Kondracki Prezes Polskiego Związku Działkowców – w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wiele poruszonych spraw i odniósł się do sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Pomorskiej PZD oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, wskazując na ogrom wykonanej pracy w mijającej kadencji. Stwierdził, że jest zaniepokojony sytuacją w Gdańsku. Okręg przegapił ochronę ROD, zbyt późno zareagował i mało skutecznie, dopuszczając do uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku prowadzącego do potencjalnej likwidacji 76 ROD w Gdańsku. Należy z wielką uwagą pilnować i reagować na decyzje organów samorządowych. Deweloperzy mają przewagę nad PZD, ponieważ mają pieniądze, których nie ma PZD. Dlatego niezwykle ważna jest współpraca z samorządami w momencie, kiedy rodzi się pomysł. Mam nadzieję, że Państwa stać na obronę ROD. Bardzo ważne jest regulowanie stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD. Zapewniam Państwa o jednym, że jeżeli dojdzie do likwidacji, to naszym zadaniem jest uzyskanie terenu zastępczego, odbudowa ogrodu działkowego oraz wypłacenie działkowcom pełnego odszkodowania za wszystko co mają. Nie wiem czy scentralizowanie ROD w jednym miejscu na Wyspie Sobieszewskiej jest prawidłowe. Ważne jest, aby ROD były wszędzie tam, gdzie są potrzebne, czyli tam gdzie mieszkamy. Choć nie zatrzymamy zmian, to je opóźnimy i to ma duże znaczenie – podkreślił Prezes Kondracki. Polski Związek Działkowców opracował Otwarty Program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin, gdyż ogrody działkowe stanowią dla młodych rodzin, ludzi na dorobku prawdziwe „RODOS”.

Prezes Kondracki wskazał na duże zaangażowanie działkowców, którzy żyją ogrodami. Zaapelował do delegatów o zaangażowanie w skuteczną ochronę ROD, jednocześnie zachęcając do współpracy z samorządami oraz radnymi, gdyż celem samorządów miast powinno być dobro mieszkańców. Odniósł się również do wypowiedzi dyskutantów, przede wszystkim do poruszanych przez nich problemów, z którymi można się niekiedy zgodzić, niektóre zaś odrzucić. Prezes PZD zaapelował o wybór do okręgowych organów kompetentnych osób, podkreślając, że Okręg Pomorski jest bardzo trudny na wszystkich płaszczyznach i ma wiele problemów. Na koniec wystąpienia Prezes Kondracki zaapelował: Bądźmy razem, trzymajmy się razem, a nie damy się jak dotychczas przez wiele, wiele lat.

Józef Matwies ustępujący Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odniósł się do niektórych zgłoszonych problemów i uwag. Jednocześnie podziękował za dobrą współpracę i życzył wszystkim dobrego wyboru.

Po ożywionej dyskusji Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Pomorskiemu PZD za kadencję 2015-2019.

X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku dokonał wyboru Okręgowej Rady PZD w 29-osobowym składzie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w 11-osobowym składzie. Prezesem Okręgu na następną kadencję został wybrany Józef Matwies. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku został Bogusław Dąbrowski.

Zjazd wybrał 15 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie: Józefa Matwiesa, Mieczysława Kamińskiego. Leonarda Niewińskiego, Ryszarda Gurtiakowa, Jarosława Parusa, Leonardę Bachar-Kowalską, Jana Kowalskiego, Franciszka Potulskiego, Bogusława Dąbrowskiego, Elżbietę Senecką, Mariannę Krawczyk, Tadeusza Rojka, Wojciecha Perę, Leonardę Półgęsek i Jerzego Meggera.

Zjazd przyjął uchwały, w tym Program działania Okręgu Pomorskiego PZD na kadencję 2019-2023 oraz stanowiska w sprawach:

  • jedności ruchu ogrodnictwa działkowego;
  • obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku;
  • współpracy z samorządami lokalnymi;
  • wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

 

W imieniu delegatów oraz pracowników biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku wręczono kwiaty i złożono gratulacje nowo wybranemu Prezesowi Józefowi Matwiesowi oraz podziękowania Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu, życząc wiele zdrowia i dalszego wytrwałego przewodzenia Polskiemu Związkowi Działkowców.

Józef Matwies

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

Galeria