ROD im. H. Derdowskiego w Kartuzach ogłasza przetarg

2703.2020

P R Z E T A R G

                   OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Derdowskiego w Kartuzach, jako Zamawiający  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.,, Zewnętrzna instalacja wodociągowa na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Derdowskiego w Kartuzach”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;

                      Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

               Rodzinny Ogród Działkowy im. H. Derdowskiego w Kartuzach ul. Chmieleńska

                                                       NIP 589 16 53 857

                           Nr. KRS 0000293886 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

II. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Uchwała nr.14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

IV. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany pn: ,,Zewnętrzna instalacja wodociągowa na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Derdowskiego w Kartuzach”. Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ dostępna do wglądu u Zamawiającego. Wydanie kopii dokumentacji technicznej na wniosek zainteresowanego.

V. TERMIN REALIZACJI:

Termin rozpoczęcia robót – Lipiec 2020r.

Termin zakończenia robót – wrzesień 2020r. potwierdzony odbiorem technicznym.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW: 

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą w terminie kompletne i ważne oferty wymagane przez Zamawiającego oraz wykażą, spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającą realizację zamówienia.

VII. KRYTERIA DECYDUJĄCE O WYBORZE OFERTY:

O wyborze oferty decydują w szczególności:

- cena i warunki płatności

- warunki gwarancji

- posiadane doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji

- termin realizacji i zabezpieczenie materiałowe po stronie Wykonawcy

VIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z zapisem w nagłówku, dotyczy: Pisemnego przetargu nieograniczonego na budowę,, Zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Derdowskiego w Kartuzach” w Biurze Zarządu ROD im. H. Derdowskiego w Kartuzach przy ul. Chmieleńskiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pocztą na adres:

  Zarząd ROD Marian Lica

Osiedle XX Lecia II RP 11/69

 83-300 Kartuzy

a także pocztą elektroniczna na adres: rod.derdowskiego@wp.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2020r. o godz:18.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020r. o godz:18.30

IX. OSOBY KONTAKTOWE:

- Prezes Zarządu ROD Tel: 609 622 337

- Wiceprezes Zarządu ROD Tel: 609 645 375

X. DODATKOWE POSTANOWIENIA:

 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.
 4. Z dokumentami zamówienia można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Rodzinnego Ogrodu działkowego im. H. Derdowskiego w Kartuzach przy ul. Chmieleńskiej po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Załączniki do pobrania w formie papierowej lub elektronicznej:

 1. SiWZ:
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. projekt budowlany
 5. kosztorys ofertowy

Do pobrania