KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne

2407.2020

KOMUNIKAT

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie odbywania walnych zebrań ROD

w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne

 

Z powodu panującej epidemii w nadzwyczajnych warunkach oraz wobec bezwzględnej potrzeby minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania choroby COVID-19, doszło do zawieszenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych poprzez uniemożliwienie organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w statutowo przyjętej formie.

Wobec powyższego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji walnych zebrań w ROD w bieżącym roku. Informacja została sporządzona po tym jak w dniu 25 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD przyjęła uchwały wprowadzające szerokie spektrum możliwości i rozwiązań sprawy walnych zebrań.  

Skutkiem powyższych decyzji i wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest to, że decyzje w sprawie tegorocznego walnego zebrania, w ciągu niecałego miesiąca od ich przyjęcia, podjęło już 2277 ROD. Co w połączeniu z 113 ROD, które odbyły swoje zebrania przed stanem epidemii daje łączną liczbę 2390 ROD, co stanowi przeszło 50 % z ogólnej liczby 4614 ROD, które posiadają aktualnie jasną sytuację organizacyjno-prawną i mogą prowadzić działalność zgodnie z przyjętymi w tych ogrodach założeniami.

Wszystkie zalecenia i decyzje wydane w czasie epidemii miały i mają charakter nadzwyczajny z uwagi na fakt ograniczeń ogólnokrajowych wprowadzonych przez Rząd RP oraz z uwagi na to, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, szczególnie zagrożone możliwością zachorowania.

Jednostki PZD wielokrotnie apelowały do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz przede wszystkim o bezwarunkowe przestrzeganie obowiązujących obostrzeń powstałych na skutek bezwzględnej konieczności zminimalizowania takiego ryzyka. Taką decyzją po stronie Związku było również zwieszenie do odwołania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD. W takiej sytuacji organy Związku mając de facto skrajnie ograniczony zakres działania były zmuszone do prowadzenia działalności na podstawie dostępnych środków i możliwości.

Z powodu niepewnej sytuacji oraz częściowego zniesienia wprowadzonych obostrzeń, Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 25 czerwca podjęła szereg uchwał prezentujących rozwiązania kwestii walnych zebrań, były to uchwały nr 2/IV/2020, nr 3/IV/2020 oraz uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne, która jest uchwałą kluczową w tej sprawie, gdyż kompleksowo wskazuje na rozwiązania z jakich ogrody mogły skorzystać przy rozwiązaniu sprawy walnych zebrań sprawozdawczych.

Wobec powyższego kierując się względami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców oraz możliwości faktycznej realizacji podczas organizowanych zebrań wymogów wprowadzonych w przepisach powszechnych. Ogrody do 150 członków PZD zyskały możliwość organizacji walnego zebrania w tradycyjnej formie na mocy uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 (w znowelizowanej wersji), z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Z informacji otrzymanych od jednostek terenowych wynika jasno, że do dnia 20 lipca br. z takiej możliwości skorzystało już 847 ROD, a kolejnych 332 zaplanowało zebrania w tym trybie.  

Natomiast w przypadku, gdy odbycie walnego zebrania w opisanym wyżej trybie nie jest możliwe, zarządy ROD zyskały możliwość podjęcia decyzji o odbyciu zamiast walnego zebrania - konferencji delegatów, nawet w przypadku niespełniania wprost wymogów wynikających z § 57 ust. 1 Statutu PZD w zakresie liczby członków PZD lub liczby terenów ROD. Na tego typu rozwiązanie polegające na zwołaniu konferencji delegatów zdecydowało się dotychczas 89 rodzinnych ogrodów działkowych.

Inna możliwością w zasadzie dedykowaną ogrodom, które nie spełniają wymogów do zastosowania rozwiązań przedstawionych wyżej, zarządy ROD zostały upoważnione do wystąpienia do okręgowego zarządu PZD z wnioskiem o zawieszenie walnego zebrania ROD i powołanie organu komisarycznego, jakim w tej sytuacji byłoby komisaryczne walne zebranie. W skali kraju na zastosowanie tego rozwiązania zdecydowało się dotychczas 165 ROD.

Wreszcie pozostałe ogrody, mogą pojąć decyzję o odstąpieniu od zwoływania walnego zebrania w 2020 roku i rozliczyć ten rok na przyszłorocznym walnym zebraniu. Jest to rozwiązanie przewidziane dla ogrodów, których sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez walne zebrania w roku ubiegłym. Dotychczas na tego typu rozwiązanie zdecydowały się już 844 rodzinne ogrody działkowe.

Ze sporządzonej informacji wynika również, że żaden z rodzinnych ogrodów działkowych nie zdecydował się na przeprowadzenie walnego zebrania w trybie zdalnym, co umożliwiły zmiany wprowadzone do ustawy prawo o stowarzyszeniach. Niewątpliwie wynika to ze specyfiki ROD, gdzie zdecydowaną większość działkowców stanowią osoby starsze, które nie przywykły do posługiwania się na co dzień rozwiązaniami technologicznymi.

Różnorodność propozycji wynika ze złożonego charakteru Związku i składających się na niego rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich lokalnych problemów i specyfiki. Dlatego też, Krajowa Rada PZD uznała za konieczne odstąpienie od wprowadzania i narzucania jednolitych rozwiązań dla wszystkich ROD. Wobec czego optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie ostatecznych rozstrzygnięć na poziomie ROD.

 Wskazanie przez Krajową Radę PZD różnorodnych wariantów mogących znaleźć zastosowanie w tej nadzwyczajnej sytuacji, które są zgodne ze Statutem PZD oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawami o rodzinnych ogrodach działkowych, prawo o stowarzyszeniach, a także rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, stanowi przejaw głębokiego zrozumienia potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych i ich specyfiki.

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Galeria