Narada głównych księgowych w sprawie realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 01.07.2022

0407.2022

Naradzie przewodniczył Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki. Otwierając naradę wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie znaczenia konkursu Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Podkreślił, że konieczne jest podjęcie działań i wypracowanie narzędzi, które pozwolą ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu. Prezes wymienił cały pakiet rozwiązań systemowych przyjętych przez KR i KZ PZD w formie uchwał, które systematyzują pracę i udział w konkursie, a także usprawniają pracę jednostkom terenowym. Duże znaczenie mają także media Związkowe tj. strona internetowa PZD, biuletyn informacyjny, informator działkowca i aktualności związkowe – które propagują zasady udziału Zarządów ROD w konkursie.

Wytyczne finansowe dla ROD związane z konkursem przedstawiła Główna Księgowa PZD przedstawiła Pani Mirosława Marks. Omówiła również zadania i rolę jaką przy realizacji projektu pełnić będą Główne Księgowe Okręgów. Podkreśliła jak ważne dla realizacji projektu jest prowadzenie rzetelnej, zgodnej z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i ich dokumentowanie.

Podczas spotkania r.pr. Pan Tomasz Terlecki omówił zasady reprezentacji PZD w konkursie, w tym zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Podkreślił również obowiązki wynikające z umowy, w tym zabezpieczenie jej wykonania poprzez weksel „in blanco”. Następnie Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD Pani Mariola Kobylińska omówiła procedurę konkursową w tym m. in. zasady udziału w konkursie. otrzymanie i rozliczania grantu.

Zaproszenie do udziału w naradzie przyjęli również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Z-ca Departamentu Działań Premiowych Pani Elżbieta Lipowska oraz Naczelnik Departamentu Działań Premiowych Pani Wioletta Bińkowska, które omówiły szczegółowe zasady związane z pozyskiwaniem i rozliczeniem środków grantu otrzymanych na podstawie umowy o powierzenie grantu. W trakcie wystąpienia przedstawicieli ARiMR pojawiło się wiele pytań, na które uczestnicy otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

Następnie omówiono możliwe do zrealizowania w ROD inwestycje w ramach projektu kładąc nacisk na ten rodzaj działań, który z jednej strony są potrzebne dla ROD a z drugiej są możliwe do zrealizowania w ramach trwania konkursu tj. 12 miesięcy.

Podczas narady poruszone zostały również kwestie dotyczące ustawy tzw. „Polski Ład 2.0” i związanych z nią zmian, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r.

Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki zapowiedział organizację kolejnych spotkań i szkoleń, które w jego ocenie są niezbędne, aby wypracować wspólne systemy, które pozwolą sprostać niełatwym do spełnienia i skomplikowanym warunkom projektu ogłoszonego przez ARiMR. Ich celem będzie jak najlepsze przygotowanie struktur PZD do pomocy Zarządom ROD, aby mogły skorzystać z grantów w ramach inwestycji realizowanych na częściach wspólnych ogrodów.

Najbliższa narada przewidziana jest na 4 i 5 lipca br. i zaproszeni zostali na nią Prezesi OZ i Dyrektorzy Biur oraz wybrani pełnomocnicy.

AGM